Loading...

Tìm kiếm

2 kết quả tìm thấy với từ khóa: " tu đà hoàn"

Những nghi lễ cần thiết cần làm khi người thân qua đời ( Tổng hợp )
Tăng, chớ thánh tăng thì không có.   Định nghĩa thánh tăng là gì? là người chứng một trong 4 quả thanh văn: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, tôi không nói những quả vị đó, tôi nói đến thanht tịnh tăng. Trong này quý vị định nghĩa thế nào là thanh tịnh tăng?   Cô Phật tử ở Missouri nói là vị Tăng giữ giới nhưng giải nghĩa ra:...

Đi Tu - Hành Trình Khám Phá Tâm Linh
dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các đường dữ khác, đã chứng đạt được quả vị Tu Đà Hoàn, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần qua lại tối đa là bảy lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt...